Bittner - member of bittner group|print

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Platné od 24.05.2018

Naša spoločnosť Bittner print s.r.o., ďalej len Bittner print, rešpektuje súkromie každého návštevníka našich webových stránok. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ktoré dáta o návštevníkoch našich stránok zbierame a ako ich využívame.

Štatistiky návštevnosti 

Štatistiky návštevnosti stránok sa zbierajú a vyhodnocujú prostredníctvom nástroja 3. strany – Google Analytics. Na stránke nie je nasadený žiadny iný interný ani externý nástroj na zber dát o návštevníkoch. Zozbierané dáta sa nepoužívajú na remarketing ani iné ďalšie spracovanie okrem sledovania agregovaných výsledkov.

IP adresy sú pred odoslaním na na analytický server anonymizované a dáta sa mažú po 14 mesiacoch.

Spracovanie osobných údajov žiadateľov  o obchodnú ponuku

Na stránkach jednotlivých produktov je možné vyplniť formulár so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky. Súčasťou vyplnených dát môžu byť aj osobné údaje. Vyplnený formulár sa zo serveru bez spracovania dát odošle na zadefinovaný mail zodpovedného pracovníka Bittner print. Ten bude uchovávať poskytnuté údaje v bezpečí a uskutoční všetky dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Údaje budú využité len za účelom vystavenia cenovej ponuky a uchované po dobu jedného roka pre prípad spolupráce. Vyplnené údaje sa nepoužívajú na remarketing ani iné ďalšie reklamné účely. 

Spracovanie osobných údajov žiadateľov o prácu

Na linke https://www.bittner.sk/sk/kariera/je možné vyplniť formulár so žiadosťou o pracovnú pozíciu. Súčasťou vyplnených dát môžu byť aj osobné údaje, prípadne citlivé osobné údaje. Vyplnený formulár sa zo serveru bez spracovania dát odošle na zadefinovaný e-mail zodpovedného pracovníka Bittner print. Ten bude uchovávať poskytnuté údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Údaje budú využité len za účelom prípadnej spolupráce a uchované budú po dobu jedného roka. Vyplnené údaje sa nepoužívajú na remarketing ani iné ďalšie reklamné účely. 

Spracovanie osobných údajov z dotazníku spokojnosti

Na linke https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxoJLHoG48xP3tM12LKSRYKolf_exjZYP9HtImRIoRU7nZug/viewform?c=0&w=1 je možné vyplniť formulár o spokojnosti zákazníka so službami spoločnosti Bittner print. Formulár môže obsahovať aj osobné údaje. Informácie zostávajú na serveri poskytovateľa nástroja pre zber dát – Google a sú prístupné vybraným zamestnancom Bittner print. Údaje budú využité len za účelom hodnotenia kvality služieb spoločnosti Bittner print a uchované budú po dobu jedného roka. 

Spracovanie údajov žiadateľov o FTP konto

Na linke https://www.bittner.sk/sk/#ftp-pristupje možné vyplniť formulár obsahujúci osobné údaje so žiadosťou o prístup na FTP úložisko. Vyplnený formulár sa zo serveru bez spracovania dát odošle na zadefinovaný email zodpovedného pracovníka Bittner Print, ktorý vytvorí požadované konto a doručí prístupové údaje klientovi. Vyplnené údaje sa nepoužívajú na remarketing ani iné ďalšie reklamné účely. 

Spracovanie osobných údajov z online chatu

Na stránke je dostupná služba pre online chat zákazníkov so zamestnancami Bittner print, pre poskytnutie zákazníckej podpory. Prevádzkovateľom chatu je spoločnosť Bittner print za pomoci sprostredkovateľa Livechatoo.com. Obsah komunikácie môže byť uchovaný s cieľom skvalitnenia služieb spoločnosti Bittner print. Na serveroch spoločnosti Livechatoo.comje uchovávaná aj IP adresa. Uchované údaje nie sú využívané na ďalšie marketingové účely a nie sú ukladané dlhšie ako jeden rok.

Prepojenia na iné sociálne siete

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnych sietí Facebook a Twitter. Súvisiace služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc. a Twitter Inc. 

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Prehľad Facebook tlačidiel a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Prehľad tlačidiel Twitter a ich vzhľadu nájdete na: https://twitter.com/about/resources/buttons

Prepojenie spoločnostiam Facebook Inc. a Twitter Inc. prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku alebo Twitteri, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napríklad kliknutím na tlačidlo “Like”), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Viac informácii o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook alebo Twitter nájdete na:

http://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

V prípade, že si neželáte, aby sociálne siete Facebook alebo Twitter, vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.

 

COOKIES

Cookie je textový súbor, ktorý sa automaticky ukladá do vášho zariadenia pripojeného na internet pri návšteve webovej stránky. Súbor cookie vám umožňuje pri každej ďalšej návšteve stránky využívať rovnaké predvoľby, ktoré ste zadali pri poslednej návšteve stránky. Cookie pomáha aj pri nákupe, keďže vám odporúča produkty, ktoré ste naposledy navštívili. Cookies nepoškodzujú váš počítač.

Cookies tretej strany

Na cookies tretej strany sa vzťahujú tieto opatrenia:

 • Na tieto súbory cookies nemáme vplyv
 • Tieto cookies sú predmetom politiky ochrany osobných údajov poskytovateľa (nájdete ich na stránke poskytovateľa)
 • Dáta sú ukladané na serveroch poskytovateľa. Tieto dáta môžu byť bez nášho súhlasu poskytnuté ďalším osobám, ak to vyžaduje zákon.

Aký druh cookies využíva táto webová stránka?

Táto webová stránka využíva nasledujúce cookies:

NÁZOV COOKIE ÚČEL TYP COOKIE
_ga Google Analytics cookies sú využívané na zber anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú optimalizovať stránku a zlepšovať tak vašu používateľskú skúsenosť. Cookie tretej strany
_dc_gtm_UA-67257296-1 Goole Tag Manager cookies sú taktiež využívané na zber anonymných štatistík a ovládanie stránky za cieľom jej optimalizácie a zlepšenie používateľskej skúsenosti. Cookie tretej strany

 

Ako dlho zostanú cookies aktívne?

Väčšina cookies sa automaticky vymaže po zatvorení okna internetového prehliadača. Niektoré, tzv. trvalé súbory cookies, zostanú uložené dlhšie – 90 dní až niekoľko rokov. Tieto súbory tiež môžu byť kedykoľvek vymazané manuálne (je potrebné vymazať si Cache vo vašom internetovom prehliadači).

Môžem odmietnuť alebo vymazať cookies?

Áno, cookies môžete odmietnuť alebo vymazať zmenou nastavení vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií vám odporúčame preštudovať si pokyny vášho prehliadača alebo pomocníka. Zamietnutie niektorých cookies však môže ovplyvniť funkčnosť webovej stránky.

Právo na informácie

Prostredníctvom nášho súboru cookies nezískavame žiadne osobné informácie. Vo všeobecnosti máte právo prístupu k osobným údajom, ktoré ukladáme, môžete ich teda upraviť alebo vymazať. Pre viac informácií nás neváhajte osloviť prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.

Vaše práva

Nižšie uvádzame súhrn práv, ktoré máte na základe právnych predpisov EU týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Tieto práva môžete vykonať bezplatne po predložení písomnej žiadosti.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vašich práv, ochrane osobných údajov alebo pre podanie  písomnej žiadosti nás prosím neváhajte kontaktovať na gdpr@bittner-print.com

Spoločnosť Bittner print vždy vyhodnotí, či je žiadosť oprávnená a vyjadrí sa k nej do 30 dní od prijatia.

Okrem nižšie uvedených práv máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.skohľadne toho ako spracovávame Vaše osobné údaje.

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom

Právo na opravu (článok 16 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 GDPR)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať (článok 21 GDPR)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

 

Kontaktné údaje

Ak chcete získať ďalšie informácie od spoločnosti Bittner print ohľadne spracovania osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť  na gdpr@bittner-print.com

Kontaktné údaje

nepovinné
nepovinné

Informácie o produktoch

Kontaktné údaje

Údaje

Obal

Vnútro

Kontaktné údaje

Údaje

Kontaktné údaje

Údaje

Kontaktné údaje

Údaje

Ďakujeme, Vami vyplnené údaje sme obdržali a budeme Vás v krátkej dobe kontaktovať.

Pošlite nám podklady pre tlač k nám na FTP

Pokiaľ máte prihlasovacie údaje, vstúpte na naše FTP      Vstúpte na FTP server


Pokiaľ nemáte prihlasovacie údaje, radi vám ich zašleme.


Ďakujeme, Vami vyplnené údaje sme obdržali a budeme Vás v krátkej dobe kontaktovať.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov. OK